Charleston Volunteer of the Quarter (1/2024) – Shae Plush

Kacie Rankin, AVP Consumer Banking and Shae Plush